Bruto / netto rendement bij crowdfunding: wat is het verschil?

  • 8 minuten
  • 25 juni 2018
Je denkt erover om geld te investeren in een bedrijfslening via crowdfunding. Dan wil je natuurlijk wel weten welk rendement realistisch is. In dit artikel leggen we je het verschil uit tussen bruto en netto rendement. We vertellen je ook over het risico en waarom je jouw inleg zou moeten spreiden. En je leest meteen hoe het door ons gecommuniceerde rendement in elkaar zit. 
Investeerder bekijkt de statistieken van het rendement

Bruto en Netto rendement bij crowdfunding

Als je investeert, leen je een geldbedrag uit aan een ondernemer. Deze ondernemer leent dit bedrag voor een project. Denk aan uitbreiding, bedrijfsovername, werkkapitaal en groeifinanciering.

Investeren doe je als klant van Knab samen met andere investeerders op ons platform. Iedere investeerder verstrekt een deel van het totaalbedrag van een zelfgekozen bedrijfslening voor een vastgestelde termijn.

In de tijd dat je jouw geld hebt uitgeleend, betaalt een bedrijf rente over het geleende bedrag en lost het de lening af. Het rentepercentage en de duur van de lening zijn bekend voordat je bepaalt of je wilt investeren. Onder meer de maandelijkse rente die een bedrijf betaalt voor de lening en eventuele afboekingen, bepalen jouw rendement.

Wat is rendement?

Rendement is een ander woord voor winst. Deze winst ontstaat gewoonlijk omdat een bedrijf met een lening iedere maand een vooraf afgesproken rente betaalt over het door jou uitgeleende bedrag.

Je maakt pas winst als een bedrijf iedere maand rente betaalt over het geldbedrag dat jij hebt uitgeleend én je jouw inleg aan het einde van de looptijd volledig terugkrijgt. Dit is niet gegarandeerd. Verderop in dit artikel lees je meer over de risico’s van deze investeringen.

Verschil tussen bruto rendement en netto rendement

Er is een verschil tussen bruto rendement en netto rendement. Het netto rendement is het bedrag dat je daadwerkelijk als winst krijgt uitgekeerd. De aflossing van jouw lening valt hier dus niet onder, dit is namelijk een terugbetaling. Om je uit te leggen hoe een netto rendement tot stand komt, moeten we het eerst hebben over bruto rendement.

Wat is het bruto rendement van een investeerder?

Jouw bruto rendement is een rekensom en afhankelijk van de leningen waarin jij hebt geïnvesteerd: je portefeuille. In één zin samengevat is het een naar rato berekend gemiddelde van de renteopbrengsten uit jouw portefeuille. Dit betekent dat als je meer geld investeert in lening A dan in lening B, lening A zwaarder zal wegen in dit gemiddelde.

Lineaire aflossing
Het is de bedoeling dat een ondernemer de lening lineair aflost. Lineair wil zeggen dat het bedrag dat een ondernemer maandelijks aflost, over de gehele looptijd gelijk is. Hij betaalt jou in termijnen (iedere maand) een deel terug.

Dat betekent ook dat je uitgeleende bedrag steeds minder wordt en jouw bruto rendement iedere maand verandert. Een ondernemer betaalt elke maand namelijk iets minder rente omdat het uitstaande bedrag minder wordt door de maandelijkse aflossing.

Bruto rendement berekenen
Met de volgende som kun je zelf iedere termijn van het bruto rendement van jouw portefeuille berekenen: 

Knab Crowdfunding: brutorendement van een investeerder rekensom

De bedragen van alle 12 kalendermaanden samen vormen jouw totale bruto rendement over een periode van een kalenderjaar.

Wat is het netto rendement van een investeerder?

De kosten die jij als investeerder maakt om je rendement te kunnen behalen zijn niet bij het bruto rendement meegerekend. De maandelijkse beheervergoeding over het restant van de hoofdsom van al je investeringen bedraagt 0,08%. Dit bedrag wordt van je bruto rendement afgetrokken.

Ook eventuele afboekingen moet je hiervan aftrekken. De uitkomst van deze rekensom is je netto rendement. Het netto rendement valt lager uit dan het bruto rendement omdat je kosten maakt.

Netto rendement berekenen
Jouw netto rendement kun je uitrekenen met de volgende rekensom:
Knab Crowdfunding netto rendement rekensom

Let op: het kán voorkomen dat een bedrijfslening waarin jij hebt geïnvesteerd, niet volgens het afgesproken tijdschema wordt afgelost. De ondernemer heeft dan een betaalachterstand. Vanaf de 45e dag van de betaalachterstand wordt er een percentage van het dan nog openstaande totaalbedrag dat een ondernemer nog aan jou schuldig is, ingehouden op je nettorendement. Dit doen we omdat de ondernemer de lening niet afbetaalt. Dit wordt het "voorzien van het openstaande bedrag" genoemd. 

Zodra een ondernemer alsnog betaalt, wordt de aflossing aan je netto rendement toegevoegd. Raakt een onderneming failliet, dan wordt de voorziening een zogeheten default. Een default is een afboeking. Hier lees je verderop meer over. 

Het percentage dat bij een betalingsachterstand wordt ingehouden wordt berekend over het totale, nog openstaande bedrag dat een ondernemer met een betalingsachterstand nog aan jou schuldig is. Het percentage bedraagt:  
  25% bij een betaalachterstand van 45 tot 89 dagen
  50% bij een betaalachterstand van 90 tot 179 dagen
  75% bij een betaalachterstand van 6 maanden tot 1 jaar
100% bij een betaalachterstand van meer dan 1 jaar

Wat is het bruto rendement dat Knab communiceert?

Knab communiceert het gemiddelde rentepercentage dat alle ondernemers via ons platform afdragen als bruto rendement. Wanneer een ondernemer geen - of slechts gedeeltelijk - rente afdraagt, tellen we deze opbrengsten hier dus ook niet bij op.

Wat is het netto rendement dat Knab communiceert?

Dit is het brutorendement van alle leningen bij elkaar die via Knab Crowdfunding worden aangeboden, waarbij de kosten voor het beheer én eventuele verliezen worden afgetrokken. Dit is dus het gemiddelde rentepercentage van alle leningen dat Knab als rendement uitkeert aan al zijn investeerders.

Verschillen in netto rendement

Het netto rendement van jouw eigen portefeuille zal dus afwijken van het netto rendement dat Knab communiceert. Tenzij je in alle leningen die Knab Crowdfunding aanbiedt een gelijk percentage van het totaalbedrag hebt geïnvesteerd, maar dat is onwaarschijnlijk.

investeren in bedrijfsleningen: risico

In de leenovereenkomst die jij met de ondernemer sluit staat dat je jouw inleg gedurende de looptijd van de leentermijn terug krijgt. Mocht een bedrijf de betalingsverplichtingen niet kunnen nakomen (bijvoorbeeld bij een faillissement) dan kan het zijn dat je jouw inleg niet of niet volledig terugkrijgt. Ook kan het voorkomen dat de rente - en dus jouw rendement - niet wordt afgedragen door de ondernemer.

Risico bij een default

Er zit dus altijd een risico aan een investering in bedrijfsleningen. Als een ondernemer zijn financiële verplichtingen niet nakomt, wordt dit in vaktermen default genoemd. In zo’n situatie kan het zo zijn dat je geen winst maakt, maar verlies draait. Ook kun je jouw inleg kwijtraken.

Zekerheidsrechten en betalingsafspraken
Knab doet er natuurlijk alles aan om dit te voorkomen. Zo bieden we alleen leningen aan waarvan wij vinden dat jij een weloverwogen keuze kunt maken. Ook is er altijd een onderpand voor een lening. Vaak is dat in de vorm van zekerheidsrechten. Bijvoorbeeld op de inventaris van de ondernemer.

Als deze zijn betalingsafspraken niet nakomt, kan de inventaris verkocht worden waarbij de opbrengst zoveel mogelijk wordt gebruikt om de achterstallige rente te betalen en de lening af te lossen.

voorbeeld: gevolg van een default

Stel: Hannah investeert gelijke bedragen van € 100 in 10 leningen die allemaal 5 jaar lopen. Als één van die leningen halverwege de 5 jaar in default gaat, dan is 50% van de inleg verdwenen (€ 50). De ondernemer heeft de overige € 50 al aan Hannah terugbetaald in de eerste 2,5 jaar van zijn aflossing. 

Vervolgens kan Knab Crowdfunding nog een bedrag terugkrijgen door het uitwinnen van de zekerheden. In dit voorbeeld is dat 25% van de investering van Hannah, maar dit zou in de realiteit ook een lager percentage kunnen zijn. Dit maakt het totaal dat Hannah terugkrijgt € 75, plus het rendement over de eerste 2,5 jaar van de betreffende lening. 

Hannah verliest dus € 25 op haar oorspronkelijke investering in deze specifieke lening. Dit betekent een verlies van 2,5% van haar totale inleg van 10 x € 100. Gelukkig heeft Hannah haar inleg gespreid over 10 leningen. Mede door het rendement van de andere leningen waarin Hannah heeft geïnvesteerd, lijdt Hannah uiteindelijk geen verlies op haar complete portefeuille. Ze vangt het verlies op deze lening namelijk op met de rendementen van de 9 andere bedrijfsleningen. Haar netto-rendement zal door deze default wel dalen. 

Als vuistregel communiceren wij dat wij verwachten dat een rendement na defaults van 4% reëel is. Maar ook dit is natuurlijk afhankelijk van de exacte keuzes in jouw portefeuille.

Wat er ook gebeurt, altijd spreiden

Investeringen in bedrijfsleningen zijn dus niet zonder risico. Daarom adviseren wij jou om de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:

  • Spreid je totale inleg over verschillende bedrijfsleningenZo verklein je de kans dat je in geval van een default al je geld kwijtraakt. Hoe meer verschillende leningen, hoe veiliger. 

  • Investeer maximaal 10% van je vrij besteedbare vermogen. Zo houd je grip op je financiën en kun je de klap opvangen als je investering mis gaat.

  • Lees je goed in. We selecteren bij Knab investeringskansen waarvan wij vinden dat de investeerder een goed oordeel over de onderneming kan vellen op basis van de op het moment van de campagne gepubliceerde gegevens. Je kunt met deze gegevens goed zelf bepalen of je in een bedrijfslening wilt investeren. 

Let op: Knab Crowdfunding bestaat sinds 2016. Dat is korter dan de gemiddelde looptijd van een lening van 4 à 5 jaar. Ondanks strenge selectiecriteria moeten we realistisch zijn en er rekening mee houden dat er de komende jaren ondernemers zijn die in betalingsproblemen kunnen komen. Dit zou kunnen leiden tot meer afboekingen.

Uiteraard doet Knab er – samen met de ondernemer – alles aan om dat te voorkomen. Houd er dus rekening mee dat het gemiddelde rendement dat nu op www.knab.nl/crowdfunding wordt gecommuniceerd in de toekomst kan dalen.

Zelf investeren met Knab Crowdfunding

Als investeerder bepaal je zelf waar je geld in steekt. Als je het goed doet, kun je een aantrekkelijk bruto rendement behalen van 5 tot 9%. Zelf investeren via Knab Crowdfunding kan al vanaf € 100. Check snel hoe je zelf kunt investeren of een bedrijfslening kunt aanvragen.

Stenfinn Deguelle
Stenfinn werkt bij Knab. Knab is een online bank en onafhankelijk adviseur van hypotheken en verzekeringen.


Investeer in ambitieuze ondernemingen via Knab  Check Knab Crowdfunding

Iedereen kan beleggen bij Knab