27 Belastingtips voor zzp'ers

Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of je op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kun je niet wachten tot 2019, maar andere moet je juist uitstellen tot het nieuwe jaar. In ieder geval zijn er diverse veranderingen die om aandacht vragen. 

Lees ook onze particuliere bespaartips.

1
Besteed meer tijd in je werkruimte

ALS je de kosten van een werkruimte in jouw eigen woning in 2018 wilt aftrekken;
DAN moet je aan verschillende voorwaarden voldoen.

Je moet in 2018 minstens 30% van jouw arbeidsinkomen in die werkruimte verwerven en minstens 70% van het arbeidsinkomen in of vanuit die werkruimte verwerven. Beschik je ook over een werkruimte buitenshuis? Dan moet je in 2018 zelfs 70% van jouw arbeidsinkomen in de werkruimte in jouw eigen woning verwerven.

Realiseer je dat in dit verband pensioenuitkeringen ook als arbeidsinkomen tellen. Ontvang je in 2018 zo’n uitkering? Zorg er dan voor dat je in 2018 voldoende overige arbeidsinkomsten in of vanuit de werkruimte behaalt om te voldoen aan het 30%- en 70%-criterium.

2
Maak de 1.225 uren vol

ALS je het hele jaar zzp'er bent;
DAN moet je voldoen aan het normale urencriterium om gebruik te kunnen maken van diverse ondernemersfaciliteiten.

Diverse ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting staan alleen open voor ondernemers die aan het zogeheten urencriterium voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de ondernemersaftrek en de oudedagsreserve. Om te voldoen aan het normale urencriterium zul je in 2018 minstens 1.225 uur moeten besteden aan jouw onderneming. Met een goede urenadministratie kun je dit ook aannemelijk maken. Overigens wordt de grens niet aangepast als je maar een deel van het jaar ondernemer bent.

→ Let op! Tenzij je starter bent, moet je ook meer dan de helft van jouw totale arbeidstijd besteden aan jouw onderneming. Daardoor is het van belang om niet te veel tijd te besteden aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld ‘bijbaantjes’ in dienstbetrekking). Je bent een starter als je in één of meer van de voorgaande vijf kalenderjaren geen ondernemer was en in die periode hooguit twee keer de zelfstandigenaftrek heeft toegepast.

3
Schiet op met verhuizen

ALS je jouw onderneming hebt verplaatst rond 1 januari 2017 en nu bezig bent met de verhuizing;
DAN doe je er goed aan om de verhuizing snel af te ronden, zodat je de fiscale aftrekpost voor verhuizing in het kader van een onderneming kunt veiligstellen.

De aftrekpost is gelijk aan het bedrag van de kosten van het overbrengen van de inboedel plus € 7.750. De Belastingdienst stelt onder de volgende omstandigheden dat er in ieder geval sprake is van een verhuizing in het kader van de onderneming: als de afstand tussen je woning en je werk eerst minstens 25 kilometer is geweest en de afstand tussen de woning en de werkplek van je onderneming is afgenomen met 60% of meer. Dit moet gebeuren binnen twee jaar na de verplaatsing van je onderneming!

4
Vrijgestelde zzp'er: neem wat laagbelaste prestaties af

ALS je vrijgesteld bent van de omzetbelasting;
DAN kan het een goed idee zijn om waar mogelijk bepaalde laagbelaste prestaties eerder af te nemen, zodat zij nog onder het tarief van 6% vallen.

Per 1 januari 2019 wordt het verlaagde tarief in de omzetbelasting verhoogd van 6% naar 9%. Voor btw-vrijgestelde zzp'ers betekent dit een verzwaring van lasten. Daarom kan het voordelig zijn om laagbelaste prestaties eerder af te nemen, zodat ze nog onder het tarief van 6% vallen.

5
KOR: wacht met investeren tot na 2019

ALS je in 2018 de kleineondernemersregeling (KOR) toepast en het voornemen hebt om investeringen te doen;
DAN is het misschien verstandig om te wachten met deze investeringen tot na 1 januari 2019.

Het aftrekken van btw kan onder de KOR ongunstig uitpakken. Als je een ontheffing hebt voor de administratieve verplichtingen, is de aftrek zelfs onmogelijk. Verwacht je dat jouw onderneming op korte termijn zodanig groeit dat je de KOR vanaf 2019 niet meer kunt toepassen? Dan kan het slim zijn om te wachten met investeringen totdat je de KOR niet meer gebruikt. Op dat moment is immers alle betaalde btw als voorbelasting aftrekbaar.

→ Exrta tip! Als je juist in 2019 de KOR gaat toepassen, kun je beter je investeringen naar voren halen. Doe ze nog in 2018, zodat je de betaalde btw aftrek kunt brengen.

6
Vraag vóór 1 januari 2019 om KOR-ontheffing

ALS je een eenmanszaak hebt;
DAN kan je onder voorwaarden in aanmerking komen voor de kleineondernemingsregeling (KOR).

De verschuldigde btw na aftrek van voorbelasting mag dan maximaal € 1.883 zijn. Verwacht je in 2019 € 1.345 of minder btw te betalen? Dan hoef je helemaal geen btw meer te betalen. Bovendien kun je dan verzoeken om een ontheffing voor administratieve verplichtingen. Wordt jouw verzoek ingewilligd, dan hoef je in beginsel ook geen btw-aangifte meer te doen.

→ Extra tip! Wordt jouw verzoek goedgekeurd? Dan gaat de ontheffing in principe in vanaf het eerstvolgende jaar. Maar onder voorwaarden geldt voor de ontheffing een terugwerkende kracht tot de datum waarop het verzoek is ingediend. Dien jouw verzoek voor 2019 dus nog in 2018 in, want zo vergroot je de kans dat je al in 2019 van de ontheffing kunt profiteren.

7
Verzoek vóór 1 januari 2019 om jaarlijkse btw-aangifte

ALS je op jaarbasis niet meer dan € 1.883 aan btw bent verschuldigd;
DAN kan je onder nadere voorwaarden bij jouw belastingkantoor een verzoek indienen om jaarlijks btw-aangifte te doen, in plaats van per kwartaal.

Wil je hiervan al in 2019 gebruikmaken? Dien jouw verzoek dan nog in 2018 in.

→ Extra tip! Doe je momenteel één keer per kwartaal btw-aangifte en krijg je structureel btw terug? Dan kun je eenvoudig een liquiditeitsvoordeel behalen door maandelijks aangifte te doen. Ook hiervoor moet je een verzoek indienen bij jouw belastingkantoor.

8
Controleer jouw btw-aangiften over 2018

ALS je alle btw-aangiften van 2018 hebt gedaan;
DAN is het slim om zo snel mogelijk te controleren of die correct zijn ingevuld.

Houd hierbij ook rekening met eventuele btw-correcties voor bijvoorbeeld het privégebruik van de auto van de zaak en het privégebruik van elektriciteit, gas en water. Blijkt uit jouw controles dat je over 2018 te weinig btw hebt aangegeven, dan moet je dit vóór 1 april 2019 corrigeren met een suppletieaangifte. Je betaalt dan over het bedrag van de naheffingsaanslag géén belastingrente (4% in 2018). Wel kun je over het verschuldigde bedrag een verzuimboete van 5% krijgen.

→ Let op! Vanaf 1 januari 2019 kun je een suppletieaangifte alleen nog maar digitaal indienen. Dit kan dan op drie manieren: via de site van de Belastingdienst (bij ‘Inloggen voor ondernemers’), met eigen software of via een adviseur.

→ Let op! Je hoeft de suppletieaangifte uitsluitend te gebruiken bij correcties van meer dan € 1.000. Lagere correcties mag je verwerken in jouw eerstvolgende btw-aangifte. De grens van €1.000 geldt echter niet als je gebruikmaakt van de kleineondernemersregeling, want dan moet je bij een correctie altijd het suppletieformulier gebruiken.

9
Vraag te veel afgedragen btw terug

ALS je tijdens de controle van je btw-aangiften ontdekt dat te veel btw is afgedragen;
DAN kun je ook de bovenmatig afgedragen btw corrigeren met een suppletieaangifte.

Dit kan zowel over 2018 als over de vijf voorgaande jaren. Evenals bij de correctie van te weinig afgedragen btw hoef je de suppletieaangifte niet te gebruiken als de correctie niet hoger is dan € 1.000. In dat geval mag je de correctie namelijk verwerken in jouw eerstvolgende btw-aangifte.

10
Geef BUA-correctie op in laatste slotaangifte 2018

ALS je in 2018 btw op kosten voor relatiegeschenken hebt afgetrokken;
DAN is het raadzaam om te checken of je één of meer relaties voor meer dan € 227 hebt bevoordeeld.

Als dit zo is, moet je in de btw-aangifte over het laatste tijdvak van 2018 de afgetrokken btw corrigeren en alsnog voldoen. Dit wordt ook wel de BUA-correctie (Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting) genoemd.

→ Let op! De fiets van de zaak valt buiten de BUA-regeling.

11
Voorkom verdamping van je verlies uit 2009

ALS je in 2009 een fiscaal verlies hebt geleden maar dit nog niet volledig is verrekend;
DAN is het waarschijnlijk beter als je dit jaar niet te veel aan fiscale winstuitstel doet.

Dit doe je door bijvoorbeeld af te zien van een dotatie aan de oudedagreserve of een fiscale boekwinst op een bedrijfsmiddel te laten vervallen. Als je het verlies uit 2009 niet verrekent met winst uit 2018, zal het namelijk op 1 januari 2019 verdampen.

12

Auto van de zaak?

Koop een elektrische auto van de zaak

ALS je een nieuwe elektrische auto van de zaak gaat rijden met een CO2-uitstoot van nihil;
DAN is het slim om deze nu aan te kopen.

Op dit moment krijg je nog te maken met een bijtelling wegens privégebruik van 4%, maar vanaf 1 januari 2019 geldt het lage bijtellingspercentage alleen maar voor zover de waarde van de auto niet meer bedraagt dan € 50.000. Als de waarde hoger is, geldt een bijtellingspercentage van 22%.

Het wordt wel lastig om dit jaar nog een elektrische auto aan te schaffen, maar weet dat het ook in 2019 aantrekkelijk is om een elektrische auto van zaak te rijden.

Geef btw-correctie auto op

ALS je de auto van de zaak in 2018 mede voor privédoeleinden hebt gebruikt;
DAN moet je daarvoor een correctie toepassen in je laatste btw-aangifte van 2018.

De btw die in 2018 aan jou in rekening is gebracht op de aanschaf, het onderhoud en het gebruik van de zakelijke auto, is aftrekbaar als voorbelasting zolang je de auto hebt gebruikt voor belaste omzet. Heb je het werkelijke privégebruik niet bijgehouden, dan mag je uitgaan van 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm). Voor bepaalde auto's, waaronder auto's die vijf jaar in de onderneming zijn gebruikt, mag je een forfait van 1,5% van de catalogisprijs toepassen.

13
Overweeg om de vergoeding voor je partner in 2019 uit te keren

ALS je partner dit jaar minstens 525 uren heeft meegewerkt in jouw onderneming en je hem of haar daarvoor tot nu toe nog geen arbeidsvergoeding hebt toegekend;
DAN kun je overwegen om de uren uit 2018 samen te voegen met de uren van 2019, zodat je de meewerkaftrek kunt benutten.

Heeft je partner tussen de 525 en 875 uren in je onderneming gewerkt? Dan is de meewerkaftrek 1,25% van de winst. Bij een hoger aantal uren (minstens 1.750) stijgt de aftrek tot maximaal 4% van de winst. Bepaalde vormen van winst, bijvoorbeeld stakingswinst, tellen niet mee voor de berekening van meewerkaftrek.

→ Extra tip! Als zzp'er kun je je partner gewoon een meewerkbeloning geven van minimaal € 5.000. Een voordeel van het toekennen van een arbeidsvergoeding is dat deze aftrekbaar is. Een arbeidsbeloning van minder dan € 5.000 aan je partner is echter niet aftrekbaar. Reken dus uit wat het meest voordelig is. Vergeet ook de effecten niet die meer of minder inkomen kan hebben op heffingskortingen en toeslagen.

14
Eis vergeten investeringsaftrek op

ALS je in jouw aangifte inkomstenbelasting over 2013 vergeten bent om investeringsaftrek toe te passen;
DAN kun je de inspecteur in 2018 alsnog verzoeken om ambtshalve vermindering.

Het investeren in bedrijfsmiddelen kan niet alleen de mogelijkheid bieden om afschrijvingskosten af te trekken, maar ook om een extra aftrekpost toe te passen: de investeringsaftrek. Er zijn drie vormen van de investeringsaftrek: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). 2019 is wel het laatste jaar waarin je nog kunt verzoeken om een ambtshalve vermindering over 2013. 

→ Let op! Je mag voor dezelfde investering niet zowel de MIA als de EIA toepassen. Voor zowel de EIA als de MIA geldt dat je binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting melding moet doen bij de RVO.nl

15
Meld je vóór 1 januari 2019 aan voor MOSS-regeling

ALS jouw onderneming digitale diensten levert aan particulieren in andere EU-landen;
DAN kun je ook in 2019 gebruikmaken van de mini-one-stop-shop-regeling (MOSS).

Je hoeft de btw over deze diensten dan maar in één EU-land aan te geven, bijvoorbeeld Nederland. Als je deze regeling voor het eerst wilt toepassen, moet je je hiervoor aanmelden met het formulier 'Verzoek registratie in Nederland voor betalen btw in EU-landen'. In het registratieformulier geef je de gewenste ingangsdatum aan. Vanaf die datum moet je uiterlijk 20 dagen na afloop van het kwartaal een btw-melding doen en de verschuldigde btw betalen. Wil je de regeling in heel 2019 toepassen? Meld je dan zo snel mogelijk aan.

→ Let op! Heb je al eerder een digitale dienst geleverd? Dan moet je jouw aanmelding uiterlijk indienen op de 10e dag van de maand die volgt op de maand waarin je de dienst hebt geleverd. Als je je ná de 10e dag aanmeldt, riskeer je dat de MOSS-regeling niet voor alle digitale diensten kan worden toegepast. En dan moet je zelf contact opnemen met de belastingdienst van het EU-land waar de dienst is verricht en daar navragen of je je daar moet registreren.

16
Factureer digitale dienst na 31 december 2018

ALS je alleen in Nederland gevestigd bent maar toch digitale diensten aan particuliere afnemers in andere EU-lidstaten levert en je geen gebruik wilt maken van de mini-one-stop-shop-regeling (MOSS);
DAN mag je vanaf 1 januari 2019 onder voorwaarden toch Nederlandse btw rekenen aan buitenlandse afnemers.

Je kunt alleen gebruikmaken van deze tip als je totale grensoverschrijdende omzet voor deze diensten onder een jaarlijkse drempel van € 10.000 blijft. Een andere voorwaarde is dat de grensoverschrijdende omzet dit jaar ook onder de € 10.000 blijft. Denk je het bedrag dit jaar net te overschrijden? Wacht dan even met de laatste facturen tot na de jaarwisseling.

17
Check hoeveel je kan besparen op je zorgverzekering

ALS je aan de slag bent als zzp’er;
DAN kan je mogelijk besparen op je zorgverzekering.

Knab heeft drie zorgverzekeraars geselecteerd die passen bij wat jij nodig hebt als zzp’er. Ook profiteer je van een aantrekkelijke collectiviteitskorting. Zo kun je een fikse premiekorting krijgen. Bekijk ons aanbod in zorgverzekeraars.

18
Ruim oude administratie op

ALS je nog administratie hebt van vóór 2012;
DAN mag je deze na 31 december 2018 wegdoen.

Gesteld dat jouw boekjaren de kalenderjaren volgen, mag je onder normale omstandigheden jouw administratie over 2011 en eerdere jaren na 31 december 2018 wegdoen. De wettelijke bewaartermijn voor de administratie is namelijk zeven jaar. Hierbij moet je het begrip administratie ruim opvatten.

Alle gegevens die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing, zijn in de ogen van de inspecteur een onderdeel van de administratie. Denk daarbij aan de loonadministratie, verkoopadministratie, voorraadgegevens, het grootboek en facturen van crediteuren en debiteuren. Als je bepaalde documenten nog nodig denkt te hebben - bijvoorbeeld pensioen- en lijfrentepolissen - moet je deze nog wel bewaren. 

→ Let op! Gebruik je onroerende zaken, elektronische diensten, telecommunicatie-diensten of radio- en tv-omroepdiensten? Dan moet je de betreffende btw-administratie 10 jaar bewaren. Inclusief het jaar van eerste ingebruikname. Dit is vooral relevant als je hebt gekozen voor een btw-belaste levering van één of meer onroerende zaken.

19
Pas de kleinschaligheidsinvesteringaftrek (KIA) toe

ALS je aan het eind van 2018 nog gaat investeren in een bedrijfsmiddel;
DAN mag je daarover de kleinschaligheidsinvesteringaftrek (KIA) toepassen in 2018.

In principe geldt hierbij de voorwaarde dat je het bedrijfsmiddel in 2018 hebt betaald en in gebruik hebt genomen. Heb je het bedrijfsmiddel nog niet gebruikt in 2018? En zou de investeringsaftrek uitgaan boven het bedrag dat bij het einde van 2018 voor die investering is betaald? Dan wordt de KIA beperkt tot het bedrag wat je in 2018 hebt betaald.

Wil je de KIA volledig benutten, dan zul je een aanbetaling moeten doen zodat de totale betaling in 2018 voor investeringen minimaal gelijk is aan het bedrag van de KIA voor 2018.

20
Doe nog dit jaar een energie-investering

ALS je van plan bent om aan het begin van 2019 een investering te doen in een bedrijfsmiddel dat op de Energielijst 2018 staat;
DAN kun je overwegen om deze investering al in 2018 te doen.

In dat geval kun je namelijk profiteren van een energie-investeringsaftrek van 54,5%. In 2019 zal deze aftrek verlaagd worden naar 45%. Ook hier draait het om het moment waarop je verplichtingen aangaat of de voortbrengingskosten maakt.

→ Let op! Je hebt alleen recht op die forse energie-investeringsaftrek als je jouw energie-investering binnen drie maanden na het aangaan van de verplichtingen aanmeldt bij het RVO.

21
Tref een voorziening die je fiscale winst verlaagd

ALS er zaken hebben voorgedaan waardoor je hoge kosten verwacht in 2019;
DAN is kan je wellicht een voorziening treffen voor (grote) uitgaven die je in 2019 of later denkt te zullen doen, zodat je de fiscale winst verlaagt. 

Een aandachtspunt is dat deze toekomstige uitgaven iets te maken moeten hebben met feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan in 2018 of eerder. Je moet deze feiten en omstandigheden kunnen toerekenen aan dat jaar. Bovendien moet het redelijk zijn dat je de uitgaven zult maken. Overleg met een adviseur of je in 2018 nog een voorziening kunt vormen.

22
Vraag vóór januari 2019 WBSO aan

ALS je in januari 2019 meteen gebruik wil maken van de WBSO-tegemoetkoming;
DAN moet je als zzp'er de WBSO-tegemoetkoming aanvragen voor 1 januari 2019.

De WBSO is een fiscale regeling voor onderzoek en ontwikkeling. Voor zzp’ers geldt er geen maximum voor het aantal aanvragen. Andere bedrijven mogen hoogstens drie keer per jaar een aanvraag indienen.

23
Bouw pensioen op met de oudedagreserve

ALS je als zzp'er pensioen wilt opbouwen;
DAN kun je gebruikmaken van de oudedagreserve.

De oudedagreserve is een voordelige manier voor sparen voor je pensioen. Je reserveert hierbij een deel van je fiscale winst. Dit bedrag kun je aftrekken van de winst bij jouw belastingaangifte. Let op: dit geeft op korte termijn belastingvoordeel, maar het is enkel uitstel van betaling. In dit artikel over de oudedagreserve lees je er meer over.

24
Voorkom belastingrente

Over de door jou verschuldigde inkomstenbelasting 2018 ben je vanaf 1 juli 2019 een rente van 4% verschuldigd. Dit is hoog, zeker in vergelijking met het huidige rendement op een spaarrekening.

Laat je jaarstukken en aangifte begin 2019 opstellen en indienen. Of zorg ervoor dat de voorlopige aanslag ongeveer overeen komt met de verschuldigde belasting.

→ Extra tip! Vraag ook een nieuwe, lagere voorlopige aanslag aan als je voorlopige aanslag te hoog is. In tegenstelling tot vroeger kun je niet meer ‘sparen’ bij de Belastingdienst. De Belastingdienst vergoedt namelijk over het algemeen geen rente meer over een te hoge aanslag.

25
Hobbyist? Bewaar je bonnen

ALS je volgend jaar van je hobby je werk wilt maken door een eigen bedrijf te starten;
DAN is belangrijk dat je nu alvast alle bonnen van je uitgaven bewaart.

De kosten die je gemaakt hebt in de vijf jaar voordat je een onderneming bent gestart, kun je in een keer aftrekken zodra je zzp'er bent geworden.

26
Sluit in 2018 een lijfrente af

ALS je een pensioengat hebt;
DAN kan je overwegen om een lijfrente af te sluiten.

Zorg ervoor dat je de lijfrentepremie uiterlijk 31 december 2018 betaalt. De premies die je betaalt voor een lijfrente zijn namelijk binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar. De aftrek is in eerste instantie beperkt tot de zogeheten jaarruimte. Ook is de premie alleen aftrekbaar als deze ook echt is betaald in het jaar waarin je de aftrek wilt toepassen. 

27
Bespaar op je bankkosten

ALS je als zzp'er aan de slag bent;

DAN kan je mogelijk besparen op je bankkosten. 

Knab heeft de voordeligste rekening voor zzp'ers. Voor € 5 per maand krijg je een compleet pakket, 1.000 gratis transacties en een onbeperkt aantal betaal- en spaarrekeningen.
 Natuurlijk kun je ook ergens anders een rekening openen, maar het kan lonen om de bankkosten te vergelijken. 

Let op!

De tips zijn mede mogelijk gemaakt door Licent Academy en zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan dit artikel kunnen echter geen rechten worden ontleend. Fiscale regels kunnen bovendien altijd wijzigen. De informatie van de Belastingdienst is altijd leidend.